کشاورزی

اکتبر 4, 2023
کشاورزی سوریه

بازیابی کشاورزی، کلید نجات اقتصاد سوریه

وضعیت اقتصادی سوریه  بیش از ده سال درگیری خشونت آمیز در سوریه خسارات انسانی و زیرساختی عظیمی را به بار آورده است. با توجه به برآورد […]
English